Pravno obvestilo

PRAVNO OBVESTILO

Lastnik spletnega mesta in domene dan.olympic.si (v nadaljevanju spletno mesto Olimpijski dan) je Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Olimpijski komite Slovenije).

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti Olimpijski komite Slovenije, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Olimpijski komite Slovenije prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Olimpijski komite Slovenije in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki
Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov. Z osebnimi podatki, pridobljenimi iz naslova registracije oz. prijave na Olimpijski dan prek spletnega mesta, upravlja Olimpijski komite Slovenije.

Olimpijski komite Slovenije izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta. Brez privolitve obiskovalcev ne bomo razkrili nobenih osebnih podatkov, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, s političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, z izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnega vedenja.

Neosebni podatki
Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Podatki, ki se zapišejo na trdi disk Kadar obiščete našo stran, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke (poznano kot ‘cookie’). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi.

Olimpijski komite Slovenije mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

– dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
– izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in Olimpijski komite Slovenije nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani;
– omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje;
– posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
– posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v – zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
– omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

Osebne podatke zbiramo za namene funkcionalnosti delovanja in uporabe aplikacije Meter ravnovesja in za potrebe trženja preko elektronske pošte ter družbenih omrežij.

Uporabniki morajo za nemoteno uporabo oz. registracijo na Olimpijski dan posredovati:

– Izbrano uro za sodelovanje na Olimpijskem dnevu
– Ime in priimek: hranimo za identifikacijo uporabnika ob registraciji in vsaki nadaljni prijavi v aplikacijo.
– Datum rojstva
– Elektronska pošta: hranimo za prijavo v sistem in določa edinstven ključ za vsakega uporabnika. Ob izrecnem dovoljenju uporabnika, elektronsko pošto uporabljamo tudi za namene obveščanja o projektu Predani korakom.

VPOGLED V PODATKE

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje podatke ali njihov izbris na naslov info@olympic.si. Zahteva bo obravnavana v roku 30 dni od datuma pošiljanja.


PRIJAVA NA E-NOVICE

S prijavo na e-novice se strinjate, da vas Olimpijski komite lahko vabi oz. obvešča o podobnih dogodkih kot je Olimpijski dan.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam Olimpijski komite Slovenije zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju:
• pravico dostopa do podatkov,
• pravico do popravka,
• pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
• pravico do omejitve obdelave,
• pravico do prenosljivosti podatkov,
• pravico do ugovora.

PRAVICA DOSTOPA DO PODATKOV

Od Olimpijskega komiteja Slovenije imate pravico dobiti potrditev, ali Olimpijski komite Slovenije obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

• nameni obdelave,
• vrste osebnih podatkov,
• uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
• pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
• kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Olimpijski komite Slovenije zagotovil eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

PRAVICA DO POPRAVKA

Od Olimpijskega komiteja Slovenije imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA

Od Olimpijskega komiteja Slovenije imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Olimpijskega komiteja Slovenije pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

• kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
• kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
• kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
• kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
• kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar Olimpijski komite Slovenije v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme Olimpijski komite Slovenije razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Pravico imate zahtevati, da Olimpijski komite Slovenije omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

• kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
• kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
• kadar Olimpijski komite Slovenije osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
• kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval Olimpijski komite Slovenije, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Olimpijski komite Slovenije, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

• obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

PRAVICA DO UGOVORA

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Olimpijski komite Slovenije ali tretja oseba. Olimpijski komite Slovenije bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@olympic.si ali po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razenv primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljalec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Olimpijski komite Slovenije lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Olimpijski komite Slovenije podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Olimpijski komite Slovenije:
• zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
• zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@olympic.si ali po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

VELJAVNOST
Velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.